Szkoła Podstawowa

im. Świętej Królowej Jadwigi w Bieńkówce

Get Adobe Flash player

Losowe foto.

img_0833
img_1010
img_0935

Licznik

Dziś9
Wczoraj31
Tydzień61
Miesiąc428
od 09-VI-2015147503

Obecnie

1
Osoba/y

Procedury uzyskania karty rowerowej

Podstawa prawna: Ustawa prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1997r. Nr 98, poz.602 z późn. zm.)

 1. Warunki uzyskania karty rowerowej:
 • ukończone 10 lat,
 • pozytwna opinia wychowawcy na podstawie obserwacji zachowań ucznia,
 • zgoda rodziców (opiekunów) na wydanie karty rowerowej,
 • zdany egzamin teoretyczny i praktyczny,
 • znajomość zasad obsługi technicznej roweru,
 • przejście szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej,
 • oddanie arkusza zaliczeń ubiegającego się o kartę rowerową oraz zdjęcia legitymacyjnego

Kartę rowerową wydaje dyrektor szkoły na podstawie wypełnionego arkusza zaliczeń potwierdzającego zdobycie obowiązującej wiedzy oraz umiejętności.

2. Sposób przygotywania uczniów do uzysknia karty rowerowej:

Do uzyskania karty rowerowej przygotowywani są uczniowie klasy czwartej.
Na zajęciach technicznych uczniowie przygotowywani są z zakresu:

 • znajomości znaków i sygnałów drogowych oraz przepisów ruchu drogowego obowiązujących pieszych i rowerzystów
 • obsługi technicznej roweru
 • udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej (szkolenie przeprowadzone przez pielęgniarkę szkolną)

Praktyczna nauka jazdy rowerem odbywa się na zajęciach wychowania fizycznego zgodnie z programem nauczania tego przedmiotu.

3. Egzamin składa się z dwóch części:

 • teoretycznej
 • praktycznej

Przystąpienie do egzaminu jest dobrowolne.

Egzamin teoretyczny przeprowadzany jest w formie pisemnej. Wymagane wiadomości podzielone są na 4 części:

 • znaki ostrzegawcze i zakazu
 • znaki nakazu, informacyjne, poziome i tabliczki do znaków
 • przepisy ruchu drogowego obowiązujące pieszych i rowerzystów
 • zasady pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniach

Każdą część uczeń musi zaliczyć co najmniej na 80%.

4. Zakres umiejętności i wiadomości niezbędnych do uzyskania karty rowerowej.
Umiejętności. Uczeń:

 • prawidłowo określa znaki drogowe pionowe i poziome dotyczące pieszych i rowerzystów,
 • umie scharakteryzować poszczególne elementy obowiązkowego wyposażenia roweru,
 • prawidłowo wykonuje czynności poprzedzające jazdę rowerem,
 • opanował technikę jazdy rowerem,
 • stosuje hierarchię ważności znaków, sygnałów oraz poleceń w ruchu drogowym,
 • opisuje cechy charakterystyczne drogi,
 • prawidłowo wykonuje manewry skrętu w lewo, w prawo, wyprzedzania, omijania, wymijania, włączania się do ruchu,
 • na skrzyżowaniu zachowuje się zgodnie z przepisami ruchu drogowego,
 • ocenia sytuację na drodze zachowując szczególną ostrożność i stosując zasadę ograniczonego zaufania,
 • potrafi właściwie zachować się w sytuacjach nietypowych na drodze oraz określić skutki błędnego wykonania manewru,
 • umie zastosować przepisy obowiązujące kierujących rowerem podczas poruszania się w kolumnie rowerowej,
 • umie przewidzieć skutki lekceważenie przepisów drogowych w miejscach szczególnie niebezpiecznych,
 • wykrywa związki zachodzące między zachowaniem się uczestników ruchu, a czynnikami pośrednimi (droga, warunki atmosferycznymi, natężeniem ruchu) wpływającymi na bezpieczeństwo na drogach.

Wiadomości. Uczeń:

 • poprawnie wymienia informacje zawarte na znakach dotyczących pieszych i rowerzystów,
 • nazywa elementy drogi,
 • podaje hierarchię ważności znaków, sygnałów oraz poleceń w ruchu drogowym,
 • podaje obowiązkowe wyposażenie roweru,
 • definuje pojęcia dotyczące manewrów wykonywanych przez kierującego rowerem,
 • zna zasady pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniach,
 • zna zastosowanie środków stanowiących wyposażenie apteczki,
 • zna sposób postępowania w razie wypadku drogowego,
 • zna przepisy pieszych poruszających się indywidualnie i w kolumnie oraz rowerzystów,
 • opisuje obowiązki uczestników ruchu wobec pojazdów uprzywilejowanych

 ***