Szkoła Podstawowa

im. Świętej Królowej Jadwigi w Bieńkówce

Get Adobe Flash player

Losowe foto.

img_0910
img_0884
img_0920

Licznik

Dziś14
Wczoraj23
Tydzień37
Miesiąc398
od 09-VI-2015143756

Obecnie

1
Osoba/y

1. Oceną wyjściową zachowania jest ocena dobra.

2. Ocenę roczną zachowania ustala wychowawca klasy z uwzględnieniem określonych w regulaminie kryteriów na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnej rady pedagogicznej.

3. Ocena zachowania jest jawna i ustnie umotywowana na prośbę prawnych opiekunów dziecka.

4. Ocena zachowania jest zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną na śródrocznej radzie klasyfikacyjnej i końcoworocznej.

5. Na początku roku szkolnego wychowawca zapoznaje uczniów i rodziców z regulaminem zachowania.

 

SKALA OCEN:


I OCENA WZOROWA
Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania zawarte w treści oceny oraz w klasyfikacji śródrocznej lub końcoworocznej otrzymał wszystkie oceny pozytywne.
a) Wywiązywanie się z obowiązków ucznia:
Uczeń:
- nie spóźnia się na lekcje, a wszystkie nieobecności ucznia są usprawiedliwione w ciągu 5 dni roboczych po jego powrocie do szkoły,
- wywiązuje się z obowiązków dyżurnego klasowego i szkolnego,
- wywiązuje się z powierzonych mu zadań w szkole oraz sam podejmuje się realizacji zadań lub inicjuje i realizuje własne przedsięwzięcia,
- bierze aktywny udział w lekcjach i zajęciach dodatkowych,
- zawsze jest przygotowany do zajęć,
- zawsze respektuje obowiązujące w szkole regulaminy (np. dowozów, świetlicy, biblioteki, sali gimnastycznej itp.)
- zawsze nosi w szkole mundurek i kluczyk od szafki (dopuszcza się jednokrotne zapomnienie kluczyka lub mundurka w półroczu),
- nie opuszcza bez usprawiedliwienia zajęć świetlicowych i zajęć dodatkowych.

b) Postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej.
Uczeń:
- przestrzega statutu szkoły.
- jest aktywny w szkole i poza nią (wolontariat, harcerstwo, udział w apelach szkolnych, w pracy samorządu klasowego i szkolnego),
- przestrzega norm współżycia społecznego, nie wykazuje agresji słownej i fizycznej.
- dba i szanuje mienie szkolne i swoich kolegów.
c) Dbałość o honor i tradycje szkoły.
Uczeń:
-w miarę swoich możliwości reprezentuje szkołę w konkursach i zawodach sportowych
- szanuje tradycję szkolną – na uroczystości szkolne przychodzi w stroju galowym,
- dba o dobre imię szkoły podczas wycieczek szkolnych i innych, w tym także prywatnych wyjazdów rodzinnych.
d) Dbałość o piękno mowy ojczystej.
Uczeń:
- nie używa wulgarnych słów w szkole i poza nią.
- wzorowo dba o piękno mowy ojczystej.
e) Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób.
Uczeń:
- nie opuszcza szkoły podczas przerw międzylekcyjnych,
- dba o bezpieczeństwo i zdrowie swoje i innych,
- nie stwarza zagrożenia okaleczeniem innych,
- przestrzega zakazu palenia tytoniu, spożywania alkoholu i środków odurzających, nie rozprowadza ich wśród rówieśników.
f) Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią.
Uczeń:
Nie ma żadnych uwag w zeszycie uwag
- jest miły, uprzejmy i grzeczny,
- zawsze używa zwrotów grzecznościowych: proszę, dziękuję przepraszam.
- nie wchodzi w konflikt z prawem,
- właściwie wyraża swoje uczucia i emocje wobec rówieśników i dorosłych,
- nie rozwiązuje w sposób siłowy swoich i nie swoich konfliktów z rówieśnikami,
- szanuje pracę innych.
g) Okazywanie szacunku innym osobom.
Uczeń:
- jest uczynny wobec słabszych i potrzebujących pomocy.
- toleruje odmienność światopoglądów, odmienność religijną, narodowościową i kulturową,
- nie rozpowszechnia materiałów o treści pornograficznej,
- swoim zachowaniem i gestami nie ubliża godności drugiego człowieka (molestowanie).

Na ocenę wzorową uczeń może mieć maksymalnie 3 negatywne wpisy w jednym półroczu.

II OCENA BARDZO DOBRA
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania zawarte w treści oceny.
a) Wywiązywanie się z obowiązków ucznia:
- wszystkie nieobecności ucznia są usprawiedliwione w ciągu 5 dni roboczych po jego powrocie do szkoły,
Uczeń:
- nie spóźnia się na lekcje z przyczyn nieuzasadnionych przez rodziców lub wychowawcę klasy,
- wywiązuje się z obowiązków dyżurnego klasowego, na świetlicy i jadalni,
- wywiązuje się z powierzonych mu zadań w szkole,
- bierze aktywny udział w lekcjach i zajęciach dodatkowych,
- zawsze jest przygotowany do zajęć,
- zawsze respektuje obowiązujące w szkole regulaminy (np. dowozów, świetlicy, biblioteki, sali gimnastycznej itp.)
- zawsze nosi w szkole mundurek i kluczyk od szafki (dopuszcza się jednokrotne zapomnienie kluczyka lub mundurka w półroczu),
- nie opuszcza bez usprawiedliwienia zajęć świetlicowych i zajęć dodatkowych.
b) Postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej.
Uczeń:
- przestrzega statutu szkoły.
- jest aktywny w szkole i poza nią (wolontariat, harcerstwo, udział w apelach szkolnych, w pracy samorządu klasowego i szkolnego),
- przestrzega norm współżycia społecznego, nie wykazuje agresji słownej i fizycznej.
- dba o mienie szkoły.
c) Dbałość o honor i tradycje szkoły.
Uczeń:
- reprezentuje szkołę w konkursach i zawodach sportowych
- szanuje tradycję szkolną – na uroczystości szkolne przychodzi w stroju galowym,
- dba o dobre imię szkoły podczas wycieczek szkolnych.
d) Dbałość o piękno mowy ojczystej.
Uczeń:
- nie używa wulgarnych słów w szkole i poza nią.
e) Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób.
Uczeń:
- nie opuszcza szkoły podczas przerw międzylekcyjnych,
- dba o bezpieczeństwo i zdrowie swoje i innych,
- nie stwarza zagrożenia życia i zdrowia innych,
- przestrzega zakazu palenia tytoniu, spożywania alkoholu i środków odurzających, nie rozprowadza ich wśród rówieśników.
f) Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią.
Uczeń:
- jest miły, uprzejmy i grzeczny,
- nie wchodzi w konflikt z prawem,
- używa zwrotów grzecznościowych: proszę, dziękuję przepraszam.
- właściwie wyraża swoje uczucia i emocje wobec rówieśników i dorosłych,
- nie rozwiązuje w sposób siłowy swoich i nie swoich konfliktów z rówieśnikami,
- szanuje pracę innych.
g) Okazywanie szacunku innym osobom.
Uczeń:
- jest uczynny wobec słabszych i potrzebujących pomocy.
- toleruje odmienność światopoglądów, religijną, narodowościową i kulturową,
- nie rozpowszechnia materiałów o treści pornograficznej,
- swoim zachowaniem i gestami nie ubliża godności drugiego człowieka (molestowanie).

Na ocenę bardzo dobrą uczeń może mieć maksymalnie 5 negatywne wpisy w jednym półroczu.


III OCENA DOBRA
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania zawarte w treści oceny.
a) Wywiązywanie się z obowiązków ucznia:
Uczeń:
- nie spóźnia się na lekcje z przyczyn nieuzasadnionych przez rodziców lub wychowawcę klasy (np. przedłużająca się wizyta u lekarza, pełnienie obowiązków dyżurnego szkolnego),
-nieobecności ucznia są usprawiedliwione w ciągu 5 dni roboczych po jego powrocie do szkoły,
- wywiązuje się z obowiązków dyżurnego klasowego, na świetlicy i jadalni,
- wywiązuje się z powierzonych mu zadań w szkole w miarę możliwości,
- bierze aktywny udział w lekcjach i zajęciach dodatkowych,
- jest przygotowany do zajęć i w miarę swoich możliwości robi postępy,
- zawsze respektuje obowiązujące w szkole regulaminy (np. dowozów, świetlicy, biblioteki, sali gimnastycznej itp.)
- zawsze nosi w szkole mundurek i kluczyk od szafki (dopuszcza się jednokrotne zapomnienie kluczyka lub mundurka w półroczu),
- nie opuszcza bez usprawiedliwienia zajęć świetlicowych i zajęć dodatkowych.
b) Postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej.
Uczeń:
- przestrzega statutu szkoły.
- szybko naprawia drobne uchybienia w swoim zachowaniu,
- jest aktywny w szkole i poza nią (wolontariat, harcerstwo, udział w apelach szkolnych, w pracy samorządu klasowego i szkolnego),
- przestrzega norm współżycia społecznego, nie wykazuje agresji słownej i fizycznej.
- dba o mienie szkoły.
c) Dbałość o honor i tradycje szkoły.
Uczeń:
- na uroczystości szkolne przychodzi w stroju galowym
- szanuje tradycję szkolną ,
- dba o dobre imię szkoły podczas wycieczek szkolnych.
d) Dbałość o piękno mowy ojczystej.
Uczeń:
- nie używa wulgarnych słów w szkole i poza nią.
e) Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób.
Uczeń:
- nie opuszcza szkoły podczas przerw międzylekcyjnych,
- dba o bezpieczeństwo i zdrowie swoje i innych,
- nie stwarza zagrożenia życia i zdrowia innych,
- przestrzega zakazu palenia tytoniu, spożywania alkoholu i środków odurzających, nie rozprowadza ich wśród rówieśników.
f) Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią.
Uczeń:
- jest miły, uprzejmy i grzeczny,
- nie wchodzi w konflikt z prawem,
- używa zwrotów grzecznościowych: proszę, dziękuję przepraszam.
- właściwie wyraża swoje uczucia i emocje wobec rówieśników i dorosłych,
- nie rozwiązuje w sposób siłowy swoich i nie swoich konfliktów z rówieśnikami,
- szanuje pracę innych.
g) Okazywanie szacunku innym osobom.
Uczeń:
- stara się być uczynnym wobec słabszych,
- stara się udzielać pomocy potrzebującym.
- toleruje odmienność światopoglądów, religijną, narodowościową i kulturową,
- nie rozpowszechnia materiałów o treści pornograficznej,
- swoim zachowaniem i gestami nie ubliża godności drugiego człowieka (molestowanie).


Na ocenę dobrą uczeń może mieć maksymalnie 10 negatywnych wpisów w jednym półroczu.


IV OCENA POPRAWNA
Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania zawarte w treści oceny.
a) Wywiązywanie się z obowiązków ucznia:
- dopuszcza się sporadyczne godziny nieusprawiedliwione – do 5godzin oraz sporadyczne spóźnienie się na lekcje – maksymalnie 6 spóźnień uzasadnionych,
- przeważnie wywiązuje się z obowiązków dyżurnego klasowego, na świetlicy i jadalni,
- nie podejmuje nawet za namową nauczyciela żadnych zadań dodatkowych.
- zapytany podczas lekcji – odpowiada na pytania,
- sporadycznie bywa nieprzygotowany do zajęć.
- robi postępy w nauce w miarę swoich możliwości,
- zawsze respektuje obowiązujące w szkole regulaminy (np. dowozów, świetlicy, biblioteki, sali gimnastycznej itp.)
- nie zawsze sumiennie wykonuje powierzone zadania,
- nosi w szkole mundurek i kluczyk od szafki (dopuszcza się jednokrotne zapomnienie kluczyka lub mundurka w półroczu),
- nie opuszcza bez usprawiedliwienia zajęć świetlicowych i zajęć dodatkowych.
b) Postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej.
Uczeń:
- przeważnie przestrzega statutu szkoły,
- przeważnie przestrzega norm współżycia społecznego, nie wykazuje agresji słownej i fizycznej.
- dba o mienie szkoły.
c) Dbałość o honor i tradycje szkoły.
Uczeń:
- na uroczystości szkolne przychodzi schludnie ubrany,
- szanuje tradycję szkolną ,
- dba o dobre imię szkoły podczas wycieczek szkolnych.
d) Dbałość o piękno mowy ojczystej.
Uczeń:
- nie używa wulgarnych słów w szkole i poza nią.
e) Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób.
Uczeń:
- nie opuszcza szkoły podczas przerw międzylekcyjnych,
- przeważnie dba o bezpieczeństwo i zdrowie swoje i innych,
- przeważnie nie stwarza zagrożenia życia i zdrowia innych,
- przestrzega zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu i środków odurzających,
- nie rozprowadza w/w środków wśród rówieśników.
f) Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią.
Uczeń:
- przeważnie jest grzeczny,
- nie wchodzi w konflikt z prawem,
- wchodzi sporadycznie w konflikt z rówieśnikami, ale rozwiązuje go bez użycia siły (rozmowa z wychowawcą, pedagogiem szkolnym).
- szanuje pracę innych,
- ma niestosowny wygląd (np. makijaż, farbowane włosy, pomalowane paznokcie, niewłaściwy stój).
g) Okazywanie szacunku innym osobom.
Uczeń:
- rzadko jest uczynny wobec słabszych,
- stara się udzielać pomocy potrzebującym.
- nie doprowadza do zatargów z kolegami z powodu ich odmienności światopoglądów, odmienności religijnej, narodowościowej i kulturowej,
- nie rozpowszechnia materiałów o treści pornograficznej,
- swoim zachowaniem i gestami nie ubliża godności drugiego człowieka (molestowanie).


Na ocenę poprawną uczeń może mieć maksymalnie 15 negatywnych wpisów w jednym półroczu.


V OCENA NIEODPOWIEDNIA
a) Wywiązywanie się z obowiązków ucznia.
Uczeń:
- nie wszystkie godziny są usprawiedliwione (do 15 godzin)
- spóźnia się na lekcje bez podania przyczyny.
- nie wywiązuje się z obowiązków dyżurnego klasowego, na świetlicy i jadalni,
- nie podejmuje się dodatkowych zadań i nie wykonuje powierzonych mu zadań,
- zapytany podczas lekcji odmawia odpowiedzi lub podejmuje niemerytoryczną dyskusję z nauczycielem,
- często jest nieprzygotowany do zajęć lekcyjnych,
- nie zawsze respektuje obowiązujące w szkole regulaminy (np. dowozów, świetlicy, biblioteki, sali gimnastycznej itp.)
- nie robi postępów w nauce na miarę swoich możliwości,
-bardzo często nie nosi w szkole mundurka albo kluczyka od szafki (dopuszcza się jednokrotne zapomnienie kluczyka lub mundurka w półroczu),
- opuszcza bez przyczyny zajęcia świetlicowe i zajęcia dodatkowe.

b) Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej.
Uczeń:
- często narusza statut szkoły.
- nie stara się naprawić złego zachowanie.
- nie przestrzega norm współżycia społecznego.
- nie dba i niszczy mienie szkoły.
c) Dbałość o honor i tradycje szkoły.
Uczeń:
- nie szanuje tradycji szkolnej.
- nie nosi stroju galowego podczas uroczystości szkolnych.
- nie dba o dobre imię szkoły.
d) Dbałość o piękno mowy ojczystej.
Uczeń:
- używa wulgarnych słów w stosunku do rówieśników, przeklina.
- niewłaściwie reaguje na uwagi nauczyciela.
e) Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób.
Uczeń:
- opuszcza teren szkoły podczas przerw międzylekcyjnych,
- stwarza zagrożenie zdrowia i życia kolegów.
- pali papierosy, pije alkohol, zażywa narkotyki ( dopalacze),
- rozprowadza w/w środki,
- przynosi do szkoły niebezpieczne przedmioty np. noże, petardy, zapałki.
f) Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią.
Uczeń:
- jest niemiły i nieuprzejmy.
- nie używa zwrotów grzecznościowych.
- konflikty z rówieśnikami rozwiązuje w sposób siłowy.
- niszczy mienie szkoły,
- ma niestosowny wygląd (np. makijaż, farbowane włosy, pomalowane paznokcie, niewłaściwy stój).
g) Okazywanie szacunku innym osobom.
Uczeń:
- nie szanuje rówieśników, osób dorosłych ( nauczycieli i innych pracowników szkoły).
- nie stara się udzielać pomocy potrzebującym.
- doprowadza do zatargów z kolegami z powodu ich odmienności światopoglądów, odmienności religijnej, narodowościowej i kulturowej.
- rozpowszechnia materiałów o treści pornograficznej,
- swoim zachowaniem i gestami ubliża godności drugiego człowieka (molestowanie).

Na ocenę nieodpowiednią uczeń może mieć maksymalnie 20 negatywnych wpisów w jednym półroczu.


VI OCENA NAGANNA
a) Wywiązywanie się z obowiązków ucznia.
- 40% godzin nieobecnych nieusprawiedliwionych.
- bardzo często spóźnia się na lekcje bez podania przyczyny.
Uczeń:
- nie wywiązuje się z obowiązków dyżurnego klasowego, na świetlicy i jadalni,
- nie podejmuje się dodatkowych zadań i nie wykonuje zadań obowiązkowych powierzonych mu przez nauczycieli,
- zapytany podczas lekcji odmawia odpowiedzi, lub podejmuje niemerytoryczną dyskusję z nauczycielem,
- bardzo często jest nieprzygotowany do zajęć lekcyjnych,
- często nie respektuje obowiązujące w szkole regulaminy (np. dowozów, świetlicy, biblioteki, sali gimnastycznej itp.)
- nie robi postępów w nauce na miarę swoich możliwości,
-bardzo często nie nosi w szkole mundurka albo kluczyka od szafki,
- opuszcza bez przyczyny zajęcia świetlicowe i zajęcia dodatkowe.
b) Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej.
Uczeń:
- Bardzo często narusza statut szkoły.
- Nie poprawia złego zachowania.
- Nie przestrzega norm współżycia społecznego.
- Nie dba mienie szkoły i świadomie je niszczy.
c) Dbałość o honor i tradycje szkoły.
Uczeń:
- Nie szanuje tradycji szkolnej.
- Nie nosi stroju galowego podczas uroczystości szkolnych.
- Nie dba o dobre imię szkoły.
d) Dbałość o piękno mowy ojczystej.
Uczeń:
- Używa wulgarnych słów w stosunku do rówieśników, przeklina.
- Niewłaściwie reaguje na uwagi nauczyciela. Lekceważy je i nie podejmuje próby poprawy.
e) Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób.
Uczeń:
- opuszcza szkołę podczas przerw międzylekcyjnych,
- stwarza zagrożenie zdrowia i życia kolegów,
- pali papierosy, pije alkohol, zażywa narkotyki (dopalacze),
- rozprowadza w/w środki,
- przynosi do szkoły niebezpieczne przedmioty (np. noże, petardy, zapałki).
f) Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią.
Uczeń:
- jest niemiły i nieuprzejmy.
- nie używa zwrotów grzecznościowych.
- konflikty z rówieśnikami rozwiązuje w sposób siłowy.
- świadomie niszczy mienie szkoły.
- inicjuje sytuacje konfliktowe i bójki.
- wchodzi w konflikt z prawem (interwencja policji),
- ma niestosowny wygląd (np. makijaż, farbowane włosy, pomalowane paznokcie, niewłaściwy stój).
g) Okazywanie szacunku innym osobom.
Uczeń:
- nie szanuje rówieśników, osób dorosłych (nauczycieli i innych pracowników szkoły),
- nęka psychicznie rówieśników i inne osoby,
- rozpowszechnia materiałów o treści pornograficznej,
- swoim zachowaniem i gestami ubliża godności drugiego człowieka (molestowanie).

Niezależnie od spełnienia przez ucznia w/w kryteriów obniża się ocenę do nagannej za:
1. Ciężkie pobicie koleżanki/ kolegi lub innej osoby.
2. Picie alkoholu w szkole , podczas imprez oraz wyjazdów organizowanych przez szkołę.
3. Używanie lub rozprowadzanie narkotyków .
4. Dokonywanie kradzieży.
5. Wyłudzanie pieniędzy lub szantaż.
6. Świadome i wyrachowane niszczenie mienia szkolnego i prywatnego uczniów i innych osób.
7. Fałszowanie podpisów i dokumentów.